Swanger moeders wat in lugbesoedeling-brandpunte in Suid-Afrika woon, loop die risiko om ’n kind te baar met ’n aangebore geboorte-anomalie – spesifiek ’n gesplete lip en verhemelte (CLP).

Dit is volgens navorsing wat deur die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad (SAMRC) in samewerking met chirurge, navorsers en Operation Smile gedoen is.

Die navorsing is vandeesmaand aangebied by die Climate Child Health Series: The Impact of Climate Change on Newborn Health Outcomes wat aanlyn gehou is deur die US Child Health Task Force en United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

Volgens die SAMRC trek die studie gevalle van pasiënte met CLP van 2006 tot 2020 saam.

Op grond van twee databasisse is 2 515 gevalle bestudeer oor lugbesoedeling wat by die moeder se woning beoordeel is.

“Die navorsing identifiseer ’n verband tussen die toenemende neiging in CLP en ’n ma se blootstelling tydens vroeë swangerskap aan deeltjies (PM) lugbesoedeling, PM10 en PM2.5,” het die instelling verduidelik.

Die kenners het die CLP gedefinieer as geboorte-afwykings wat tipies ’n baba se lip of mond en neus affekteer omdat hierdie dele nie behoorlik tydens swangerskap vorm nie.

“Dit kan gebeur gedurende week vier en sewe van swangerskap. Wanneer ’n baba besig is om te ontwikkel, sluit liggaamsweefsel en spesiale selle van elke kant van die kop aan om die gesig te maak.”

Daar is verskeie moontlike oorsake van CLP, volgens die SAMRC.

Dit sluit in gene, wat die ma eet en drink, of ’n ma rook, ’n sekere soort medikasie tydens swangerskap gebruik en die omgewing waarin die swanger vrou woon.

Volgens wetenskaplikes is die omgewing minder verken, wat die rede is waarom navorsing gedoen is.

Hoofspesialiswetenskaplike by die SAMRC se Omgewings- en Gesondheidsnavorsingseenheid, dr Caradee Wright, het gesê: “Lugbesoedelingsvlakke is hoog in Suid-Afrika, en afkomstig van steenkoolkragstasies, verkeer, huishoudelike brandstofverbranding, mynbou, nywerheid en ander bronne.”

“Ons wou ondersoek of ’n ma se blootstelling aan lugbesoedeling haar baba se gesplete lip- en verhemelterisiko in Suid-Afrika beïnvloed.”

Wright het gesê die CLP-geboorte-brandpunte is gevind in distriksmunisipaliteite in Gauteng, Limpopo, Noordwes, Mpumalanga en Vrystaat.

Die bevindinge beklemtoon die behoefte aan strenger luggehaltebestuur in Suid-Afrika om die gesondheid van ongebore kinders te beskerm.

Navorsers het ook ’n beroep op die Nasionale Omgewingsluggehaltestandaarde en Lugbesoedeling-prioriteitgebiede gedoen om die luggehalte streng te bestuur.

“Inligting moet aan moeders verskaf word oor die risiko’s wat lugbesoedeling vir hul ongebore kind inhou – veral in baie vroeë swangerskap, so dit is belangrik dat as iemand swanger wil raak, hulle blootstelling aan lugbesoedeling probeer beperk.”

Volgens die SAMRC kan dit gedoen word deur te vermy om binnenshuise vuur te maak sonder voldoende ventilasie, en nie te loop of te oefen op besige paaie tydens spitsverkeersure nie.

Volgens die SAMRC ervaar CLP-pasiënte ’n hoër sterfterisiko en hanteer hulle die nadelige gevolge van fisiese uitdagings soos spraakprobleme, fisiese voorkomsprobleme en psigososiale kwessies.

“Bygevoeg by die probleme waarmee kinders met CLP te kampe het, is voedingsprobleme wat veroorsaak word deur die onvermoë om voedsel te eet. Die wanvoeding wat die gevolg is van CLP is nie behoorlik aangeteken nie, want die sterftesertifikate lys hierdie sterftes as wanvoeding.”

Die navorsing het bevind dat die gebruik van ‘n multidissiplinêre benadering, waar veelvuldige dissiplines saamwerk en data oor alle moederinligting en besoedelingsvolumes in alle provinsies van Suid-Afrika deel, CLP waar moontlik kan voorkom.

Dit kan ook lyding en finansiële las op diegene wat geraak word, verminder. 

– SAnews.gov.za

Lees die verklaring in Engels hieronder:


Maternal air pollution exposure puts unborn babies at risk in SA

Pregnant mothers living in air pollution hotspots in South Africa risk bearing a child with a congenital birth anomaly; specifically orofacial cleft lip and palate (CLP).

This is according to research done by the South African Medical Research Council (SAMRC) in partnership with surgeons, researchers and Operation Smile.

The research was presented this month at the Climate Child Health Series: The Impact of Climate Change on Newborn Health Outcomes held online by the US Child Health Task Force and United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF).

According to the SAMRC, the study draws together cases of patients with CLP from 2006 to 2020.

Drawing from two databases, 2 515 cases were studied about air pollution assessed at the mother’s residence.

“The research identifies an association between the increasing trend in CLP and a mother’s exposure during early pregnancy to particulate matter (PM) air pollution, PM10 and PM2.5,” the institution explained.

The experts defined the CLP as birth anomalies that typically affect a baby’s lip or mouth and nose because these parts do not form properly during pregnancy.

“This may happen during weeks four and seven of pregnancy. When a baby is developing, body tissue and special cells from each side of the head join to make the face.”

There are several possible causes of CLP, according to the SAMRC.

These include genes, what the mother eats and drinks, whether a mother smokes, uses a certain type of medication during pregnancy and the environment in which the pregnant woman lives.

According to scientists, the environment has been less explored, which is the reason research was conducted.

Chief Specialist Scientist at the SAMRC’s Environment and Health Research Unit, Dr Caradee Wright, said: “Air pollution levels are known to be high in South Africa, coming from coal-fired power stations, traffic, domestic fuel burning, mining, industry and other sources.”

“We wanted to explore whether a mother’s exposure to air pollution affected her baby’s cleft lip and palate risk in South Africa.”

Wright said the CLP birth hotspot clusters were found in district municipalities in Gauteng, Limpopo, North West, Mpumalanga, and Free State.

The findings emphasise the need for more stringent air quality management in South Africa to protect the health of unborn children.

Researchers have also called on the National Ambient Air Quality Standards and Air Pollution Priority Areas to manage the air quality strictly.

“Information needs to be provided to mothers regarding the risks that air pollution poses to their unborn child – especially in very early pregnancy so it’s important that if someone wants to fall pregnant, they try and limit air pollution exposure.”

According to the SAMRC, this can be done by avoiding making fires indoors without adequate ventilation, and not walking or exercising on busy roads during peak traffic hours.

According to the SAMRC, CLP patients experience a higher mortality risk and deal with the adverse effects of physical challenges such as speech impediments, physical deficiencies in appearance, and psychosocial issues.

“Added to the difficulties confronted by children with CLP are nutritional problems caused by the inability to consume food. The malnutrition that is a result of CLP is not properly recorded because the death certificates list these deaths as malnutrition.”

The research found that the use of a multidisciplinary approach, where multiple disciplines collaborate and share data on all maternal information and pollutant volumes in all provinces of South Africa can prevent CLP where possible.

It also can reduce suffering and financial burden on those affected.

– SAnews.gov.za