Daar is geen manier om die feit dat die groot netwerkverskaffers eerstens na hul hoogste betalende intekenare en aandeelhouers gaan kyk nie. ’n Internetonderbreking in Sandton sal hoofnuus maak en lei tot oproepe vir stakings en boikotte, maar ’n twee weke lange onderbreking in die platteland van KwaZulu-Natal is nou gelyk aan die tydperk sedert die kragonderbrekings die nuwe normaal geword het.

Paul Colmer, uitvoerende bestuurskomiteelid van die Wireless Access Providers’ Association (WAPA), het in ’n verklaring gesê dat beurtkrag internettoegang in Suid-Afrika bedreig, en dat daar niks is wat verbruikers daaraan kan doen nie.

“Die voortslepende kragkrisis het begin om een van die fundamentele dryfvere van Suid-Afrika se digitale ekonomie te bedreig: internettoegang,” sê Colmer.

Dit is omdat een van die grootste onvoorsiene gevolge van Eskom se aanhoudende beurtkrag die toenemende mislukking van beide telekommunikasie- en internetdienste aan huise regoor die land is.

Die impak van beurtkrag op mobiele netwerke, vererger deur toenemende voorvalle van batterydiefstal, is niks nuuts nie. 

“Suid-Afrika se grootste mobiele netwerke, Vodacom en MTN, het albei toegegee om miljoene rande te bestee om gesteelde of beskadigde batterye te vervang en kragopwekkers op duisende plekke regoor die land te installeer. Dit is hoekom, in baie gebiede – selfs stedelike gebiede – wanneer die krag af is, dit ook selfoonopvangs beïnvloed,” sê Colmer.

Maar, met die toename van hoër fases van beurtkrag, is wat ons nou sien beide gelokaliseerde en meer wydverspreide ontwrigtings van fibre-internetdienste, veral waar hierdie dienste staatmaak op battery-aangedrewe telekommunikasie en netwerke vir hul internettoevoer.

Dit is veral algemeen in landelike en afgeleë gebiede, waar batterydiefstal vanaf mobiele kommunikasietorings meer algemeen is, wat dienste beïnvloed wat op selfoontorings staatmaak vir hul verbindings met die wêreldwye internet. 

“Daar is dus ’n baie werklike risiko dat hoe langer die krisis voortduur, hoe verder sal die digital divide tussen armes, die middelklas en ryk Suid-Afrikaners groei,” vertel Colmer.

Geen alternatief nie

Mobiele en fibre-diensverskaffers is in ’n verknorsing. Hulle besef hulle het ’n ernstige kragverspreidingsprobleem, en dat dit baie makliker is om hul stedelike netwerke waar die bevolkingsdigtheid en die meerderheid van hul kliëntebasis geleë is, in stand te hou en te onderhou.

Terselfdertyd is die koste van internettoegang baie hoër vir lae-inkomsteverdieners. Dit is omdat die koste per gigagreep vir diegene wat net voorafbetaalde mobiele data kan bekostig sowat R85 is, terwyl die koste vir gebruikers met duurder langtermynkontrakte so laag as 35 sent is.

Nie net is Suid-Afrika volgens die Wêreldbank die mees ongelyke land ter wêreld nie, maar die basiese dienste wat ons nodig het om die digitale gaping te begin oorbrug – naamlik internettoegang in arm en onderbediende gebiede – word nou ernstig bedreig.

“Daar is geen manier om die feit dat die groot netwerkverskaffers eerstens na hul hoogste betalende intekenare en aandeelhouers gaan kyk nie. ’n Internetonderbreking in Sandton sal hoofnuus maak en lei tot oproepe vir stakings en boikotte, maar ’n twee weke lange onderbreking in die platteland van KwaZulu-Natal is nou gelyk aan die tydperk sedert die kragonderbrekings die nuwe normaal geword het,” meen Colmer.

Die realiteit is dat dit nie lank sal duur voordat ons ook gereelde internetonderbrekings in groot stedelike gebiede begin sien nie. 

Stedelike fibre-uitruilings moet immers steeds na verskaffers soos Telkom spring vir hul ondersese internettoegang. Maak nie saak hoeveel sonpanele en batterye huishoudings in plek sit om beurtkrag te vermy nie, daar is baie min wat hulle kan doen wanneer die internetbeurs of mobiele toring donker word.

Versteekte koste

Daar is gewoonlik ’n silwer randjie, selfs in die hewigste storms, en in hierdie geval kan dit die betroubaarheid van draadlose internetdiensverskaffers (WISP’s) oor hul selfoonnetwerk en fibre-tot-die-huis-eweknieë wees.

Die kragkrisis het die gebrek aan oortolligheid en infrastruktuurkwessies vir tradisionele internetverskaffers blatant blootgelê. Sonder ’n draadlose skakel is fibre- en sellulêre verskaffers net so sterk soos die swakste skakel in hul terugvoernetwerke.

Baie WISP’s, aan die ander kant, het van die begin af in off-net- en kragrugsteunoplossings belê, meestal omdat dit altyd die enigste betroubare manier was om konsekwente kragtoevoer te verseker in die afgeleë en laer digtheidsgebiede wat hulle bedien. Sommige het selfs in hul eie fibre-netwerke belê, terwyl dié wat batteryrugsteun vir draadlose skakels onderhou, baie vinniger op diefstal kan reageer as die groter, minder flink verskaffers.

“Selfs nou, terwyl die kragkrisis hul kerndienste tref, is hulle beter geplaas om bykomende skakels na alternatiewe stroomopskakels te bou, sou hulle dit nodig hê, en doen dit vinniger en meer koste-effektief as wat groter verskaffers stukkende dienste in dieselfde gebiede kan herstel,” vertel Colmer.

Dit beteken dat hulle meer betroubare internettoegange kan bied aan die gemeenskappe wat dit die nodigste het, en daarom geprioritiseer word as een van die kritieke strategiese oplossings om die digitale gaping in hierdie land te verklein.

Hierdie feit alleen behoort die debat oor die oopmaak van meer ongelisensieerde spektrum vir gebruik in landelike en streeksgebiede te stuur, aangesien dit die miljoene gebruikers direk sal bevoordeel wat ly onder die verborge koste van Suid-Afrika se kragfiasko.

Nie net is Suid-Afrika volgens die Wêreldbank die mees ongelyke land ter wêreld nie, maar die basiese dienste wat ons nodig het om die gaping te begin oorbrug – naamlik internettoegang in arm en onderbediende gebiede – word nou ernstig bedreig.


Power crisis threatening Internet access in SA

By PAUL COLMER, EXCO member at Wireless Access Provider’s Association (WAPA)

The ongoing power crisis is starting to threaten one of the fundamental drivers of South Africa’s digital economy: Internet access.

That’s because one of the biggest unforeseen consequences of Eskom’s persistent load shedding is the increasing failure of both telecommunications and Internet services to homes around the country.

The impact of load shedding on mobile networks, exacerbated by rising incidents of battery theft, is nothing new. South Africa’s largest mobile networks, Vodacom and MTN, have both conceded to spending millions of rands replacing stolen or damaged batteries and installing generators at thousands of locations around the country. That’s why, in many areas – even urban areas – when the power drops, so does cellphone service.

But with the ever-rising regularity of higher stages of load shedding, what we’re now seeing is both localised and more widespread disruptions to fibre Internet services, especially where these services rely on battery-powered telecommunications exchanges and backhaul networks for their Internet feeds.

This is particularly prevalent in rural and outlying areas, where battery theft from mobile communications towers is more rampant, impacting services that rely on mobile links for their connections to the global Internet. There’s a very real risk, therefore, that the longer the crisis continues, the further the already gaping digital divide between poor, middle-class and wealthy South Africans will widen.

No way round

Mobile and fibre service providers are in a quandary. They realise they have a serious power distribution problem, and that it’s much easier – and more publicly palatable – to maintain and sustain their urban networks where the population density and the majority of their customer base is located.

At the same time, the cost of Internet access is paradoxically much higher for low-income earners. That’s because the cost-per-gigabyte for those who can only afford prepaid mobile data is around R85, while the cost for users with more expensive long-term contracts is as low as 35 cents.

Not only is South Africa the most unequal country in the world, according to the World Bank, but the basic services that we need to start bridging the gap – namely Internet access in poor and underserviced areas – is now under serious threat.

There’s no way around the fact that the large network providers are going to look after their highest-paying subscribers and shareholders first and foremost. An Internet outage in Sandton will make headline news and lead to calls for strikes and boycotts, but a two-week outage in rural KwaZulu-Natal is now par for the course since rolling blackouts became the new normal.

The reality is that it won’t be long before we start to see regular Internet disruptions in built-up areas too. After all, urban fibre exchanges still need to hop on to layer-2 providers like Telkom for their undersea Internet access. No matter how many solar panels and batteries households put in place to avoid load shedding, there’s very little they can do when the Internet exchange or mobile tower goes dark.

Hidden costs

There’s usually a silver lining, even in the heaviest storms, and in this case, it could be the reliability of Wireless Internet Service Providers (WISPs) over their mobile network and fibre-to-the-home counterparts.

The power crisis has blatantly exposed the lack of redundancy and infrastructure issues for traditional Internet providers. Without a wireless link, fibre and cellular providers are only as strong as the weakest link in their backhaul networks.

Many WISPs, on the other hand, invested in off-grid and power backup solutions from the start, mostly because that was always the only reliable way to ensure consistent power supply in the outlying and lower density areas they service. Some even invested in their own fibre networks, while those that maintain battery backups for wireless links can respond far quicker to theft than the larger, less nimble providers.

Even now, as the power crisis is hitting their core services, they are better placed to build additional links to alternate upstream links, should they need them, and do so faster and more cost effectively than larger providers can repair broken services in the same areas.

That means they can offer more reliable Internet accesses to the communities that need it most, and therefore be prioritised as one of the critical strategic solutions to narrowing the digital divide in this country.

This fact alone should steer the debate over opening up more unlicensed spectrum for use in rural and regional areas, since doing so will directly benefit the millions of users suffering from the hidden costs of South Africa’s power fiasco.